Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest
MD Business Sp. z o.o. Sp.k.
z siedzibą w Katowicach,
przy ul. Andrzeja Mielęckiego 10,
NIP 954–280–46–27,
KRS 0000786497,
REGON 383394166.

Możesz skontaktować się z Administratorem:

w formie pisemnej – adres do korespondencji: ul. Andrzeja Mielęckiego 10, 40-013 Katowice,

drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: hello@mobeedick.com,

telefonicznie – +48 604 196 082.

Twoje dane osobowe, jako osoby korzystającej („Użytkownik”) ze strony www.mobeedick.com („Strona”), są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych
osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a także gromadzić dane 
z należytą starannością i odpowiednio chronić je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe jeśli będzie to konieczne dla skorzystania przez Ciebie ze Strony.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie Ci korzystania 
ze Strony, w tym w celu wypełnienia Formularza kontaktowego.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych, dotyczą realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:

komunikację z Tobą w związku z Twoją wiadomością przesłaną za pośrednictwem Formularza kontaktowego,

zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Strony, w tym Formularza kontaktowego,

archiwizację, statystykę oraz ewentualne dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy świadczonej drogą elektroniczną.

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, 
w których dane są przetwarzane tj.:

do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych 
z funkcjonowaniem Strony, w tym wynikających z zawartych za jej pośrednictwem umów,

do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, 
w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartych umowy.

Kategorie odbiorców

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora – są to podmioty, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków (Typeform SL, Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Hiszpania).

Administrator z uwagi na korzystanie z dostawców, którzy przechowują dane na amerykańskich serwerach (Google) może przekazywać Twoje dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są to jednak dostawcy, którzy przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni (odpowiednio wysoki) poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Twoje dane osobowe zawsze będą przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, 
w tym również w formie profilowania.

twoje prawa

Przysługuje Ci prawo:

dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

do przenoszenia danych osobowych;

do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w zakresie, 
w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych w Polityce Prywatności.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies

Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia ze Stroną) podczas przeglądania Strony i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia ze Stroną z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Na Stronie wykorzystywane są następującego rodzaju pliku cookies:

pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;

pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;

pliki cookies własne, które są ustawiane przez Stronę;

pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics.

Na Stronie używane są pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich

Administator korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu tworzenia statystyk, analizowania funkcjonowania Strony, poprawiania jakości korzystania z niej (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).

Głównym celem korzystania przez Administratora z plików cookies jest zarządzanie Stroną oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania Strony. Administator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania ze Strony, przeciętną długość trwania wizyty na Stronie. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników Strony.

Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Administator ich nie sprzedaje ani nie udostępnia innym firmom. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia  oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego 
w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści na Stronie.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz 
w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na Stronie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, 
aby blokowała cookies lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Stronie, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie Strony.

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest 
w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje 
o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

🍪 Ciasteczkami częstujemy w biurze, a tu korzysta z nich nasza strona, okej?
Okej