Regulamin świadczenia usługi mentoringu

Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 14 września  2022 r.

Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta związane z umową o świadczenie usługi mentoringu zawieranej za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod domeną https://www.mobeedick.com/edukacja/mentoring, w tym zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane identyfikujące Usługodawcę

Usługa mentoringu świadczona jest przez ”MD BUSINESS” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Andrzeja Mielęckiego 10, 40-013 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781744, numer NIP: 9542803674, numer REGON: 383096635.

Możesz skontaktować się ze Usługodawcą:

 • w formie pisemnej – adres do korespondencji: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa;
 • drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: sklep@mobeedick.com;
 • telefonicznie – pod numerem: +48 604 196 082.

 

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Usługodawca ”MD BUSINESS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Andrzeja Mielęckiego 10, 40-013 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781744, numer NIP: 9542803674, numer REGON: 383096635.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca indywidualny („Przedsiębiorca na prawach konsumenta”) – Klient będący osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Dzień Roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Mentoring – usługa świadczona przez Usługodawcę, prowadzona za pośrednictwem Internetu, będąca przedmiotem umowy o świadczenie usług mentoringu pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Z usługi Mentoringu mogą korzystać zarówno osoby indywidualne, jak i grupy osób (zespoły).
 7. Pakiet - produkt cyfrowy (treść cyfrowa) wybrany przez Klienta z oferty dostępnej na Stronie i uprawniający Klienta do skorzystania z usługi Mentoringu w określonym wymiarze.
 8. Strona – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem https://www.mobeedick.com/edukacja/mentoring, za pośrednictwem której Klient może dokonać zakupu wybranego Pakietu uprawniającego do skorzystania z usługi Mentoringu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży, na mocy której Klient nabywa wybrany Pakiet uprawniający go do skorzystania z usługi Mentoringu.

Formularz Zamówienia- usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na Stronie https://www.mobeedick.com/edukacja/mentoring umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.

 1. Kalendarz - usługa elektroniczna, interaktywny kalendarz dostępny na stronie https://www.mobeedick.com/edukacja/mentoring umożliwiający Klientowi, po dokonaniu zakupu, samodzielne wybranie terminu spotkania w ramach usługi Mentoringu. Link do kalendarza przekazywany jest drogą e-mail wraz z potwierdzeniem dokonania zakupu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.
 3. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia Umowy o świadczenie usługi Mentoringu.

Aby skorzystać z usługi Mentoringu należy zakupić jeden z Pakietów dostępnych pod domeną https://www.mobeedick.com/edukacja/mentoring na zasadach określonych poniżej.

Zasady świadczenia usługi Mentoringu

 1. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Mentoringu należy zakupić wybrany Pakiet z oferty dostępnej na Stronie, złożyć Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień oraz przejść do procedury płatności „Płacę”.
 2. Do potwierdzenia „Płacę” Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia, wybranej formy płatności oraz podanych danych osobowych.
 3. Po dokonaniu Zamówienia i zapłacie ceny zgodnie z cennikiem Klient niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania Zamówienia, otrzymuje podsumowanie Zamówienia w formie wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia. W treści wiadomości e-mail znajduje się link do Kalendarza w formie elektronicznej, za pomocą którego Klient może wybrać termin spotkania z Usługodawcą.
 4. Umowa o świadczenie usługi Mentoringu pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta wybranego Pakietu zgodnie z cennikiem podanym na Stronie.
 5. Podczas składania Zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu e-mail. W przypadku podania przez Klienta błędnego adresu e-mail, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu podsumowania Zamówienia w formie wiadomości e-mail wraz z linkiem do kalendarza.
 6. Usługa Mentoringu będzie świadczona w formie spotkań w formie wideokonferencji, które odbędą się przy pomocy systemu Google Meet. Klient dokonuje wyboru terminu pierwszego spotkania (spotkanie wprowadzające). Kolejne spotkania w ramach usługi Mentoringu odbędą się w terminie określonym na spotkaniu wprowadzającym. Usługodawca przesyła Klientowi link do spotkania i ponosi opłaty związane z korzystaniem z systemu na czas trwania spotkań w ramach usługi Mentoringu, poza opłatą za połączenie z siecią Internet przez Klienta.
 7. Usługodawca w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Mentoringu będzie porozumiewał się z Klientem drogą korespondencji e-mail wysyłając wiadomości na adres wskazany przez Klienta przy dokonywaniu Zamówienia.
 8. Po każdym spotkaniu Klient otrzyma fakultatywną ankietę ewaluacyjną do wypełnienia przez Klienta.
 9. Każdorazowo cykl spotkań w ramach zakupionego Pakietu kończy się przesłaniem Klientowi przez Usługodawcę tzw. cyfrowego potwierdzenia skorzystania z usługi Mentoringu.
 10. Do realizacji umowy o świadczenie usługi Mentoringu Usługodawca korzysta z rozwiązań informatycznych oferowanych przez podmioty trzecie (między innymi usługa Kalendarza dostarczana przez https://zencal.io/), co wiąże się z koniecznością powierzenia im przetwarzania danych osobowych Klienta. Z uwagi na korzystanie z systemu Google Meet (https://meet.google.com/) dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych i przechowywane na amerykańskich serwerach. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityki prywatności
 11. Usługodawca nie jest zobowiązany do osobistego świadczenia usługi Mentoringu, może powierzyć realizację umowy o świadczenie usługi Mentoringu podmiotom trzecim.

Cena Pakietu

 1. Uwidoczniona na Stronie cena Pakietu podana jest w złotych polskich i zawiera wszelkie należne cła i podatki. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych promocji lub kodów rabatowych uprawniających Klienta do skorzystania ze zniżki na zakup wybranego Pakietu usługi Mentoringu.
 3. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 4. Akceptowalne sposoby płatności na Stronie:
 1. płatność za pośrednictwem systemu płatności Stripe;
 2. płatność elektroniczna za pośrednictwem Przelewy24;
 3. płatność mobilna przy pomocy kodu BLIK;
 4. płatność kartą VISA, Mastercard;
 5. pozostałe wyraźnie wskazane na Stronie przed złożeniem Zamówienia.
 1. Usługodawca oferuje dostęp do wybranych usług (Pakietów) w formie jednorazowego zakupu oraz w formie subskrypcji, w ramach której Klient ma dostęp do wybranego Pakietu przez z góry określony czas. Wysokość opłaty za korzystanie z usługi w formie subskrypcji, w tym czas trwania subskrypcji, określony jest każdorazowo przy Pakiecie na Stronie.
 2. Klient może dokonać płatności za dostęp do wybranej usługi Mentoringu oferowanej w formie subskrypcji za pośrednictwem: https://app.easycart.pl/checkout/46759764/mentoring-dla-zespolow-pakiet-6-miesieczny poprzez wyrażenie zgody na automatyczne, comiesięczne pobieranie płatności zgodnie z wybranym sposobem płatności. Dokonanie płatności za dostęp do usługi Mentoringu w formie subskrypcji umożliwia Klientowi dostęp do usługi Mentoringu przez czas określony jako czas subskrypcji z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 3. W przypadku anulowania przez Klienta subskrypcji do czasu pobrania kolejnej płatności, subskrypcja zostanie anulowana, a kolejne płatności nie zostaną pobrane. W przypadku anulowania subskrypcji przed upływem opłaconego z góry czasu trwania usługi Mentoringu, Klient zachowuje dostęp do usługi przez cały opłacony czas trwania usługi Mentoringu.
 4. Usługodawca informuje Klienta w formie wiadomości e-mail o zbliżającym się upływie czasu trwania subskrypcji, nie później niż na 10 dni przed upływem ostatniego dnia czasu trwania subskrypcji. 

Dane osobowe

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usługi Mentoringu. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.

Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności.

Świadczenie usług elektronicznych

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Strony następujące usługi elektroniczne: 

 1. umożliwienie Klientowi składania Zamówień poprzez Formularz Zamówienia.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych zgodnie z Regulaminem.
 3. W celu dokonania zakupu Pakietu Klient korzysta z Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia jest usługą elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Klienta.

Wymagania techniczne 

Do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi Mentoringu niezbędne jest:

 1. posiadanie połączenia z siecią publiczną Internet,
 2. posiadanie przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge) umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu cookies.

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony i usługi Mentoringu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony można składać drogą korespondencji e-mail na adres: sklep@mobeedick.com
 2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zaleca się wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym:
 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
 2. precyzyjnego żądania Klienta,
 3. danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.
 1. Usługodawca rozpatruje reklamację Klienta i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Usługodawca zwróci się do Klienta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Konsumentowi w formie wiadomości e-mail.

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

 1. Opisane w niniejszej części Regulaminu zasady realizacji prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą dotyczą również Przedsiębiorcy indywidualnego będącego stroną umowy zawartej z Usługodawcą.
 2. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Usługodawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Uprawnienie to nie przysługuje w przypadkach opisanych w niniejszej sekcji poniżej.
 3. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, możliwość odstąpienia od umowy zakupu Biletu przez Klienta niebędącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest wyłączona. 
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone drogą korespondencji e-mail na adres: sklep@mobeedick.com.
 5. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi Mentoringu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli; (8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

Możliwość skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 1. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa o świadczenie usługi Mentoringu zawierana są w języku polskim.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usługi Mentoringu z Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
 1. konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
 2. konieczność dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
 3. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
 4. zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
 5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
 6. zmiany danych identyfikujących Usługodawcę, w tym danych teleadresowych;
 7. zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
 8. przeciwdziałanie nadużyciom;
 9. zmiany warunków korzystania ze Strony, mająca na celu poprawę obsługi Klientów.
 1. Wyżej wskazany katalog przyczyn do zmiany Regulaminu jest zamknięty.
 2. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną https://www.mobeedick.com/regulamin-mentoring w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

🍪 Ciasteczkami częstujemy w biurze, a tu korzysta z nich nasza strona, okej?
Okej