Polityka prywatności - usługi mentoringu

Administratorem Twoich danych osobowych jest „MD Business” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Andrzeja Mielęckiego 10, 40-013 Katowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781744, NIP: 9542803674, REGON 383096635 (dalej jako: „Administrator”).

Możesz skontaktować się z Administratorem: 

 • w formie pisemnej – adres do korespondencji:  ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa 
 • drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: miro@mobeedick.com;
 • telefonicznie – pod numerem: 601-848-384.

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe jeśli będzie to konieczne dla skorzystania przez Ciebie ze Strony.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie Ci korzystania ze Strony, w szczególności skorzystania z usługi Mentoringu, w tym w celu wypełnienia Formularz Zamówień.

Twoje dane osobowe jako osoby korzystającej ze Strony są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. 

Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a także gromadzić dane z należytą starannością i odpowiednio chronić je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz w Formularzu Zamówień związane są:

 • z zawarciem umowy o świadczenie usługi Mentoringu na warunkach określonych w Regulaminie i jej wykonywaniem – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 • z kontaktem z Tobą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Mentoringu – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt w celu realizacji umowy;
 • z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy o świadczenie usługi Mentoringu – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest archiwizowanie dokumentów, prowadzenie statystyk i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi;
 • z dokonywaniem rozliczeń, w tym rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej – podstawą takiego przetwarzania danych jest niezbędność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Czas przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane tj.:

 • do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Strony, w tym wynikających z zawartych za jej pośrednictwem umów;
 • do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 
 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartych umów.

Kategorie odbiorców

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora – są to podmioty, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (usługa kalendarza dostarczana przez https://www.zencal.io/). Są to między innymi dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, operatorzy płatności internetowych.

Administrator z uwagi na korzystanie z dostawców, którzy przechowują dane na amerykańskich serwerach (Google) może przekazywać Twoje dane osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są to jednak dostawcy, którzy gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w tym korzystanie ze standardowych klauzul umownych: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Wszystkie podmioty, z usług których korzysta na co dzień Administrator przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych gwarantując przy tym odpowiednio wysoki poziom ochrony danych osobowych.

___ 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Administrator może przetwarzać dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies, jeżeli informacje zawarte w tych plikach umożliwiają identyfikację osoby. Informacje to pozwalają na prezentowanie treści uwzględniających zachowanie użytkownika Strony. Wykorzystanie tych informacji ma miejsce jednak tylko gdy użytkownik Strony zgodził się na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat ustawienia plików cookies znajdziesz w dalszej w części tj. POLITYKA PLIKÓW COOKIES.

Przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • do przenoszenia danych osobowych;
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies

Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia ze Stroną) podczas przeglądania Strony i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia ze Stroną z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Na Stronie wykorzystywane są następującego rodzaju plików cookies:

 • pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
 • pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
 • pliki cookies własne, które są ustawiane przez Stronę;
 • pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics.

Na Stronie używane są pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich.

Głównym celem korzystania przez Administratora z plików cookies jest zarządzanie Stroną oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania Strony. Administrator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania ze Strony, przeciętną długość trwania wizyty na Stronie. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników Strony.

Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Administrator ich nie sprzedaje ani nie udostępnia innym firmom. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści na Stronie.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na Stronie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Stronie, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie Strony.

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

🍪 Ciasteczkami częstujemy w biurze, a tu korzysta z nich nasza strona, okej?
Okej