REGULAMIN usługi audyt UX

Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 4.01 2023 r.

Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika związane z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://uxray.mobeedick.com/pl (dalej jako: „UXray”), w tym zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Korzystanie z UXRay przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem serwisu internetowego UXray i Usługodawcą jest ”MD BUSINESS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ulicy Św. Jana 11/4 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781744, numer NIP: 9542803674, numer REGON: 383096635.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z UXray przez Użytkowników. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia umowy o świadczenie usług i korzystania z UXray.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.  

Możesz skontaktować się z Usługodawcą:

 • w formie pisemnej – adres do korespondencji: „MD Business” Sp. z o.o. ul. Św. Jana 11/4 40-012 Katowice
 • drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: sklep@mobeedick.com;
 • telefonicznie – pod numerem: +48 604 196 082.

 1. DEFINICJE
 1. UXray – serwis internetowy dostępny pod adresem https://uxray.mobeedick.com/pl umożliwiający  Użytkownikom korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę, w szczególności z usługi przeprowadzenia audytu użyteczności e-commerce, którego wynikiem jest Raport.
 2. Usługodawca – „MD Business” Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach przy ulicy Św. Jana 11/4 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781744, numer NIP: 9542803674, numer REGON: 383096635.
 3. Usługi (Usługa) - usługi świadczone przez Usługodawcę w tym za pośrednictwem UXray, polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikom dokonania wyboru Pakietu, w ramach którego zostanie przeprowadzony audyt użyteczności e-commerce, którego wynikiem jest Raport lub Baza obserwacji z Audytu manulanego.
 4. Pakiet - zakres Usługi określony zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, w ramach którego Użytkownik  otrzymuje między innymi dostęp do automatycznych audytów użyteczności e-commerce, dostęp do nielimitowanej liczby Raportów oraz rekomendacje od Usługodawcy.
 5. Audyt manulany - usługa audytu użyteczności e-commerce  przeprowadzanego przez Usługodawcę w sposób manulany,  dostępna w wybranych Pakietach zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Baza obserwacji z Audytu manualnego - wynik audytu użyteczności e-commerce przeprowadzanego przez Usługodawcę w sposób manulany, przedstawiony Użytkownikowi przez eksperta wskazanego przez Usługodawcę w wybranych Pakietach zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Konsultacja online - usługa świadczona przez Usługodawcę lub podmioty trzecie, prowadzona za pośrednictwem narzędzia internetowego (np. Google Meets) będąca przedmiotem umowy o świadczenie Usługi pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą oraz dostępna w wybranych Pakietach zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Raport – wynik audytu użyteczności e-commerce przeprowadzonego w sposób zautomatyzowany przy użyciu narzędzia UXray, na podstawie przedstawionych przez Użytkownika adresów internetowych (linków) wybranego sklepu online, prezentowany Użytkownikowi w formie wykresów procentowych i ilościowych oraz przesyłany na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas wypełniania formularza online.
 9. Użytkownik – każda osoba fizyczna zawierającą z Usługodawcą umowę o świadczenie usług związaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową wynikającą w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 10. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć ze Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Przedsiębiorca indywidualny („Przedsiębiorca na prawach konsumenta”) – Użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. Formularz Kontaktowy - Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w ramach UXray umożliwiający przesłanie zapytania do Usługodawcy.
 13. Koszyk („Formularz Zamówienia”) - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny Użytkownikowi złożenie Zamówienia na Usługę.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia umowy o świadczenie usług, na mocy której Użytkownik korzysta z Usługi świadczonej przez Usługodawcę. 
 15. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 17. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, w szczególności Usługi.
 18. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z UXray
 1. W celu skorzystania z Usługi należy złożyć Zamówienie oraz przejść do procedury płatności dostępnej po przyciśnięciu przycisku „Przejdź do płatności”.
 2. Po złożenia Zamówienia i dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje podsumowanie Zamówienia w formie wiadomości e-mail przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest Raport z przeprowadzonego audytu użyteczności e-commerce w formie elektronicznej.
 3. Umowa o świadczenie usług  zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Użytkownika zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu („Cennik”).
 4. Cena Usługi wskazana w Cenniku podana jest w złotych polskich i zawiera wszelkie należne cła i podatki. Użytkownik ponosi koszt dostępu do sieci Internet.
 5. Usługodawca akceptuje następujące sposoby płatności z tytułu zakupienia Usługi:
 1. płatność elektroniczna za pośrednictwem Przelewy24;
 2. płatność mobilna przy pomocy kodu BLIK;
 3. płatność kartą VISA;
 4. pozostałe wyraźnie wskazane przed złożeniem Zamówienia.
 1. Usługodawca wystawia faktury w sposób automatyczny. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. Użytkownik może otrzymać fakturę w formie papierowej po uprzednim poinformowania Usługodawcy kontaktując się drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: sklep@mobeedick.com;
 3. Umowa o świadczenie Usługi ma charakter jednorazowy, co oznacza, że Klient składając nowe Zamówienie zmierza do zawarcia nowej umowy o świadczenie Usługi.
 4. Podczas składania Zamówienia Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych. W przypadku podania przez Użytkownika błędnego adresu e-mail, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Usługi.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do niepowielania i nierozpowszechniania jakiejkolwiek zawartości UXray, w tym do niepowielania i nierozpowszechniania jakiejkolwiek zawartości Raportu bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy. Klient ma prawo do korzystania z Raportu jedynie dla własnego użytku wewnętrznego.
 6. Zabrania się korzystania z UXray oraz z Raportu w sposób, który stanowi lub może stanowić naruszenie praw osób trzecich lub zasad współżycia społecznego. 

 

 

 

 1. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem MUM następujące Usługi:
 1. możliwość zamówienia audytu użyteczności e-commerce we wskazanym przez Użytkownika sklepie online, którego wynik Użytkownik otrzyma w formie Raportu. Link do Raportu Użytkownik otrzyma w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail użyty podczas uzupełniania formularza online;
 2. możliwość przesłania zapytania do Usługodawcy poprzez formularz kontaktowy.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem.
 2. W celu dokonania zakupu Usługi Użytkownik korzysta z formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia jest usługą elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania formularza Zamówienia przez Użytkownika a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Użytkownika.
 3. W celu skontaktowania się ze Usługodawcą Użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego. Formularz kontaktowy jest usługą elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania formularza kontaktowego, a ulega zakończeniu z chwilą przesłania Usługobiorcy Raportu albo rezygnacji z uzupełniania formularza kontaktowego.

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE

Usługi świadczone są Użytkownikom, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:

 1. posiadają połączenie z siecią publiczną Internet,
 2. posiadają przeglądarkę internetową (Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge) umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu cookies.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Usługodawca świadczy Usługi w zakresie i warunkach określonych w Regulaminie, przy zachowaniu należytej staranności.
 2. Niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi nie powoduje:
 1. niesprawność sprzętu należącego do Użytkownika,
 2. ograniczenie lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet,
 3. inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające ze sprzecznego z Regulaminem działania albo zaniechania Użytkownika.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Raportu lub za problemy w działaniu UXray spowodowane okolicznościami występującymi wyłącznie po stronie Użytkownika. 
 2. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za sposób i intencję korzystania z UXray przez Użytkownika. 
 3. Usługodawca nie ponosi za nieprawidłowe przeprowadzenie Usługi spowodowane nieprawidłowym wypełnieniem formularza lub niepodaniem przez Użytkownika danych i informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia audytu użyteczności e-commerce.
 4. Za korzystanie przez Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z prawem lub z niniejszym Regulaminem wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Usług w związku z dokonaniem koniecznych czynności konserwacyjnych, naprawczych lub rozwojowych.

 1. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 1. Na Usługodawcy ciąży prawny obowiązek świadczenia Usługi bez wad.
 2. Wszelkie wskazane w niniejszej części Regulaminu zasady odpowiedzialności Usługodawcy względem Konsumenta oraz procedury rozpatrywania reklamacji złożonej przez Konsumenta mają zastosowanie również w relacji pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.
 4. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 5. Konsument może złożyć reklamację w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: […].
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to Usługodawca uznał za uzasadnione.

 1. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej ze Usługodawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Uprawnienie to nie przysługuje w przypadkach opisanych w niniejszej sekcji poniżej.
 2. Opisane w niniejszej części Regulaminu zasady realizacji prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy dotyczą również Przedsiębiorcy indywidualnego będącego stroną umowy zawartej z Usługodawcą. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone drogą korespondencji e-mail na adres: sklep@mobeedick.com.
 4. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, możliwość odstąpienia od umowy zakupu Biletu przez Klienta niebędącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest wyłączona. 
 5. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy przy pomocy wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 1. DANE OSOBOWE
 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie Usług elektronicznych. Użytkownik nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.
 2. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo uregulowane w Polityce prywatności.  

 1. MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 
 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 1. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. ZMIANA REGULAMINU
 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozwiązywać drogą polubowną. W przypadku braku porozumienia, wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia między innymi następujących przyczyn:
 1. konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
 2. konieczność dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
 3. zmiany sposobu świadczenia Usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
 4. zmiany zakresu lub zasad świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub Usług oferowanych Użytkownikowi;
 5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
 6. zmiany danych identyfikujących Usługodawcę, w tym danych teleadresowych;
 7. zmiany warunków korzystania lub funkcjonalności UXray;
 8. przeciwdziałanie nadużyciom.
 1. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich publikacji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego pod adresem https://uxray.mobeedick.com/pl.   

 

Możesz skontaktować się z Usługodawcą drogą korespondencji e-mail wysyłając e-mail na adres uxray@mobeedick.com.

Załączniki:

 1. Cennik: https://docs.google.com/document/d/1fXbUH2lMF7RYtc6_foHMJj--I2GpT-EGt9nnE2nsT10/edit 
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Załącznik nr 2:

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail]
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

🍪 Ciasteczkami częstujemy w biurze, a tu korzysta z nich nasza strona, okej?
Okej